03124848417

E-Devlet Hizmetleri

Adin-S e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv uygulamaları Özel Entegratör metodu ile çalışmakta olup sistem içerisinden çıkmadan işlemlerinizi kolayca yapabileceğiniz bir yapıya sahiptir.

E-Uygulamalar hakkında merak ettiklerinizi aşağıda sizler için toparladık;

e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Uygulamalarına Kısa Bir Bakış

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde son yıllarda görülen gelişmelere işletmelerin kısa sürede uyum sağlamaları için yeni usul ve esaslar hayata geçirilmektedir.

Değişik kanallarda bu usul ve esasların kısaca ve topluca “e-Dönüşüm” olarak adlandırıldığını görmekteyiz.

e-Dönüşüm’ün Tarihçesi

e-Fatura 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği (05.03.2010) ile ihtiyari olarak başlamıştır.
e-Fatura/E-Defter 421 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği (14.12.2012) ile bazı mükellef gruplarına zorunluluk getirilmiştir. 454 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği (20.06.2015) ile yeni kriterler tespit edilmiş ve 01.01.2016 tarihinden itibaren kullanım zorunluluğunun kapsamı genişletilmiştir.
e-Arşiv 433 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği (30.12.2013) ile tüm mükellefler tarafından kullanılabilecek bir uygulama haline gelmiştir.

e-Defter ve e-Fatura Kimler İçin Zorunlu?

454 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmış ve sayılan mükelleflere e- Defter ve e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.01.2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmek zorundadır.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükelleflerden, 20.06.2015 tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 01.01.2016 tarihinden itibaren, 20.06.2015 tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren e- Fatura ve e- Defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren e-Defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir. Örneğin mükellefiyet tesis tarihi 05.10.2015 olan bir mükellef için son başvuru tarihi 31.12.2016 olup, en geç 01.01.2017 tarihinden itibaren e-Defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

e-Arşiv Kimler İçin Zorunlu?

433 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’ne göre e-Arşiv uygulamasına geçiş ihtiyari olmakla birlikte EFKS (Elektronik Fatura Kayıt Sistemi) kapsamında fatura düzenleyen firmalar ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler, en geç 01.01.2016 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadırlar.

İnternet üzerinden yaptıkları satışlarda münhasıran bilet, sigorta poliçesi vb. belgeleri düzenleyenlerin zorunluluk kapsamı dışında oldukları belirtilmiştir.

Tebliğde belirtilen 5 milyon TL hasılat yalnızca internet üzerinden yapılan satışları değil internet üzerinden mal ve hizmet satan işletmelerin bu ve diğer faaliyetlerinden sağladıkları toplam hasılatlarını kapsamaktadır.

e-Arşiv uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan ve diğer faaliyetleri yanında internet üzerinden mal ve hizmet satışı da yapan bir mükellef mevcut mevzuat kapsamında 01.01.2016 tarihinden itibaren e-fatura, e-defter ve e-Arşiv uygulamalarının tümüne geçiş yapmak zorundadır.

e-Arşiv Uygulaması Neleri Kolaylaştırıyor?

e-Arşiv uygulaması, VUK uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın, 433 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân sağlayan uygulamadır.

e-Arşiv uygulamasına geçiş yapan mükellefler:

  • e-Fatura kapsamında olan mükelleflere, e-Fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istendiğinde ibraz etmek zorundadır,
  • e-Fatura kapsamında olmayan vergi mükelleflerine, e-Arşiv uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye veya müşterinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletmeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza etmeye ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludur,
  • Vergi mükellefi olmayanlara, e-Arşiv uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye veya müşterinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletmeye, oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza etmeye ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludur.

e-Arşiv ile e-Fatura Uygulamaları Arasındaki Önemli Farklar Nelerdir?

  • e-Fatura uygulaması, sisteme kayıtlı kullanıcılar arasında fatura gönderimi ve alımı için kullanılır, e-Arşiv uygulamasında ise kesilen tüm faturaların elektronik ortamda olma imkanı bulunmaktadır.
  • Bazı mükellefler ve mükellef grupları için e-Fatura zorunludur, EFKS sistemine kayıtlı olan mükelefler ile internet satışları olan bazı mükellefler dışında e-Arşiv zorunlu değildir.
  • e-Arşiv’den yararlanmak için mükelleflerin e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir, e-Fatura kullanıcısı olanlar için e-Arşiv kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır.
  • e-Fatura kullanıcısı olmak için mükelleflerin kullanabilecekleri 3 yöntem (Özel Entegrasyon, Mükellefin Kendi Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu ve e-Fatura Portal) mevcut iken, e-Arşiv uygulaması için iki yöntem (Özel Entegrasyon, Mükellefin Kendi Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu) bulunmaktadır.